สแกน QR Code : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561