สแกน QR Code : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป