สแกน QR Code : การประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี