ข่าวเด่นประเด็นร้อน ข่าวเด่นประเด็นร้อน

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น

ประเทศไทยมีคนพิการทางการเห็นที่ขึ้นทะเบียนคนพิการแล้วเกือบ 200,000 ราย เป็นจำนวนอันดับที่ 3 จาก 7 ประเภทความพิการ สาเหตุของความบกพร่องทางการเห็นหลักๆ ได้แก่ ความเสื่อมตามอายุ โรคทางพันธุกรรม โรคติดเชื้อที่มีผลต่อการเห็น โรคทางสมองที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางการเห็น เป็นต้น ปัญหาที่คนตาบอดและคนสายตาเลือนรางต้องพบเจอ มักเป็นเรื่องการเดินทางและการอ่านหนังสือ หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ โดยเฉพาะกรณีเกิดความพิการภายหลัง ย่อมส่งผลต่อสภาพจิตใจและการปรับตัวยอมรับความพิการอย่างมาก อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนพิการและผู้ดูแล หรือสมาชิกในครอบครัว นายแพทย์สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า แม้เทคโนโลยีทางการแพทย์จะก้าวไกลมากขึ้น แต่โรคทางตาและโรคเรื้อรังหลายโรคอาจส่งผลต่อความบกพร่องในการมองเห็นแบบถาวรได้ เมื่อสิ้นสุดการรักษาแล้ว จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพจะช่วยให้เขากลับไปดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถเรียนหนังสือ และประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ลดการพึ่งพาผู้อื่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้น กรมการแพทย์มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พร้อมพัฒนาหน่วยบริการต้นแบบด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มากขึ้น แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มีบทบาทในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดหาและสนับสนุนเครื่องช่วยทางการเห็น เช่น แว่นขยายมือถือแบบพกพา แว่นตาขยายภาพ เครื่องช่วยขยายภาพแบบดิจิทัล เป็นต้น แก่สถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศเพื่อให้คนพิการเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังได้จัดบริการคลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของคนตาบอด และคนสายตาเลือนรางที่สิ้นสุดการรักษาทางจักษุและขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว สามารถเข้ารับการฝึกกิจวัตรประจำวัน การฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility;O&M) และรับเครื่องช่วยทางการเห็นที่เหมาะสมได้ รวมทั้งการรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล คนพิการสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาราชการ ****************************************** #กรมการแพทย์ #สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ #SNMRIEASY #คนพิการ -ขอขอบคุณ- 3 ธันวาคม 2564

วันที่ 03 ธ.ค. 2564

อ่านต่อ

แนะโรคนอนไม่หลับ หากปล่อยไว้ อันตรายต่อสุขภาพ

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก แนะหากมีอาการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับไม่สนิท ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หากปล่อยไว้โดยไม่ทำการรักษา อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต ควรไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การนอนหลับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ของการดำรงชีวิต หากเรานอนหลับพักผ่อนได้ดีและเพียงพอจะส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สดชื่นแจ่มใส ไม่หงุดหงิดง่าย แต่ในบางคนที่พบว่าตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับ เช่น นอนหลับได้ยาก นอนหลับไม่สนิท ตื่นเร็วกว่าเวลาที่ควรจะตื่น และง่วงนอนในเวลากลางวัน หากมีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ เพราะหากไม่ได้รับการรักษาอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคตได้ โรคนอนไม่หลับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุ ส่วนมากมักจะเกิดในผู้หญิงและผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป และเกิดได้จากหลายปัจจัย จึงแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทาง ด้านการนอนหลับ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง นายแพทย์เอนก กนกศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ โดยมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ลักษณะของบุคคล นอนหลับไม่ลึก หูไว ตื่นง่าย หรือมีความวิตกกังวลง่าย ปัจจัยกระตุ้น การเปลี่ยนงาน การเสียชีวิตของคนที่รัก การหย่าร้าง พฤติกรรมของผู้ป่วย การนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานานๆ การดื่มกาแฟช่วงเวลาเย็นหรือก่อนนอน นอนกลางวันหลังบ่ายสามโมง เป็นต้น โดยผู้ป่วยสามารถสังเกตอาการของการนอนหลับได้ เช่น นอนหลับได้ยาก นอนหลับไม่ต่อเนื่อง นอนหลับไม่สนิท ตื่นเร็วกว่าเวลาที่ควรจะตื่น รวมทั้งมีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง สมาธิลดลง ความสนใจและความจำลดลง อารมณ์ไม่ดี หงุดหงิดง่าย และเกิดอาการง่วงนอนตอนกลางวัน อาการเหล่านี้อาจบ่งชี้ได้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคนอนไม่หลับ ซึ่งหากปล่อยไว้เป็นระยะเวลานานอาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย เพิ่มโอกาสการเป็นโรคซึมเศร้าได้มากกว่าคนปกติถึง 2 เท่า และยังสามารถเพิ่มโอกาสการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ภาวะหัวใจวาย ความดันโลหิตสูง โรคไขมันสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน และอาจเพิ่มอัตราการเสียชีวิต นอกจากนี้โรคนอนไม่หลับเรื้อรังยังเพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถและอุบัติเหตุจากการทำงานได้ ดังนั้นการนอนหลับจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพ หากพบว่ามีอาการนอนไม่หลับหรือสงสัยว่าตนเอง อาจเป็นโรคนอนไม่หลับ ควรไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับ เพื่อตรวจหาสาเหตุและทำการรักษาอย่างถูกต้อง การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ ทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากโรคร้ายและลดการอุบัติเหตุอันตรายต่างๆ ได้อีกด้วย ***************************************** #กรมการแพทย์ #สถาบันโรคทรวงอก #นอนไม่หลับ -ขอขอบคุณ- 2 ธันวาคม 2564

วันที่ 02 ธ.ค. 2564

อ่านต่อ

โรคเบาหวาน ความเสี่ยงของคนทำงานหนักเกินไป

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่าการเกิดโรคเบาหวานในมนุษย์เงินเดือนอยู่ใกล้ตัวเป็นอย่างมาก ทั้งการทานของหวานๆ ขาดการออกกำลังกาย ไม่ควบคุมน้ำหนัก และหากป่วยแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม อาจนำไปสู่สภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ ก่อนที่จะสายเกินไป ควรเริ่มใส่ใจในการดูแลสุขภาพให้มากขึ้น นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นห่วงคนทำงานหนักเกินไป เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน สาเหตุที่เห็นได้ชัดคือพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหวาน ของมัน ของทอด โดยเฉพาะเมื่อทำงานหนัก เกิดความเครียดร่างกายต้องการของหวานเติมเต็ม เพราะว่าสามารถบรรเทาความเครียดได้ ของหวานที่มีน้ำตาลสูงจะสามารถช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลและอะดรีนาลีน ที่จะหลั่งออกมาในเวลารู้สึกเครียด เมื่อคุณเครียดมากจึงทานมากขึ้น ซึ่งวิธีนี้เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นแถมยังทำลายสุขภาพเป็นอย่างมาก นายแพทย์เกรียงไกร นามไธสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กล่าวว่าโรคเบาหวาน เป็นภาวะที่ในกระแสเลือดมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ อันเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หากปล่อยไว้เป็นเวลานานก็จะทำให้ร่างกายเกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ ได้ง่าย อาทิ ตา ไต รวมไปถึงระบบประสาท โรคเบาหวานมีหลายประเภท สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ เบาหวานประเภทที่ 1.เกิดจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ 2. เกิดจากการที่ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอต่อการใช้ หรือเกิดภาวการณ์ดื้ออินซูลิน 3.เบาหวานขณะตั้งครรภ์ซึ่งเป็นโรคเบาหวานที่พัฒนาขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์จากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน โดยที่ผู้ป่วยไม่เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อน สำหรับอาการของโรคเบาหวาน ได้แก่ รู้สึกหิวบ่อย กระหายน้ำ ปัสสาวะมีปริมาณมากและบ่อย เหนื่อย อ่อนเพลีย ผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวหนัง ตาแห้ง มีอาการชาที่เท้า หรือรู้สึกเจ็บแปลบๆ ที่ปลายเท้า หรือที่เท้า ร่างกายซูบผอมลงผิดปกติ โดยไม่ทราบสาเหตุ หากมีอาการเหล่านี้ บวกกับพฤติกรรมในการทานอาหารที่ไม่ค่อยระวังเรื่องแป้ง และน้ำตาล คุณอาจสันนิษฐานได้ว่ากำลังมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้สูง เพราะฉะนั้นควรรีบพบแพทย์เพื่อการตรวจที่ละเอียด และทำการรักษาต่อไป การป้องกันโรคเบาหวาน สิ่งสำคัญของการป้องกันโรคเบาหวานทุกชนิด คือ ต้องคอยหมั่นระวังระดับน้ำตาลในเลือดและคอเลสเตอรอลให้อยู่เกณฑ์ปกติ เน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วน มีกากใยสูง หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ รวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พบแพทย์ตามนัด เพื่อให้ท่านมีสุขภาพที่ดี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ……………………………………………… # กรมการแพทย์ # โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี # โรคเบาหวาน - ขอขอบคุณ - 1 ธันวาคม 2564

วันที่ 01 ธ.ค. 2564

อ่านต่อ

กิจกรรมผู้บริหารกรม กิจกรรมผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ปฏิบัติงานออกหน่วยปฐมพยาบาล ในพิธีมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่และซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 66 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยให้บริการ หน่วยปฐมพยาบาลและให้คำแนะนำการคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อคัดกรองความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564

เจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ปฏิบัติงานออกหน่วยปฐมพยาบาล ในพิธีมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่และซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 66 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยให้บริการ หน่วยปฐมพยาบาลและให้คำแนะนำการคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อคัดกรองความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564

วันที่ 06 ธ.ค. 2564

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กักตัวครบตามกำหนดแล้วกลับบ้าน จำนวน 17 ราย โดยพยาบาลได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังออกจาก Hospitel by DMS CMNEURO และการดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTT โดยโรงพยาบาลได้จัดให้มีบริการรถส่งผู้ป่วยกลับบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564

เจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กักตัวครบตามกำหนดแล้วกลับบ้าน จำนวน 17 ราย โดยพยาบาลได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังออกจาก Hospitel by DMS CMNEURO และการดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTT โดยโรงพยาบาลได้จัดให้มีบริการรถส่งผู้ป่วยกลับบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564

วันที่ 06 ธ.ค. 2564

อ่านต่อ

หมวดข่าวสาร หมวดข่าวสาร

เอกสารเผยแพร่ เอกสารเผยแพร่

เอกสาร งานนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์ 2563

วันที่ 07.09.2564

เอกสาร รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมการแพทย์ ปี 2563

วันที่ 07.09.2564

เอกสาร Visual Communication ถอดบทเรียนการประชุม 5th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2021) ออนไลน์ “THEME: Palliative Care - My care, My Comfort: เลือกสุขได้ ที่ปลายทาง” วันที่ 13 สิงหาคม 2564

วันที่ 31.08.2564

เอกสาร รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมการแพทย์ ในโครงการพัฒนาการบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal of Medical Servies) ในสถานพยาบาลแต่ละระดับ จังหวัดปัตตานี ปี 2563

วันที่ 19.04.2564

เอกสาร คุ่มือสำหรับผู้ใช้งาน E-research

วันที่ 31.03.2564

เอกสาร คู่มือการให้บริการประชาชน (พ.ค. 63) สถาบันวิจัยและประเมินเทคดนโลยีทางการแพทย์

วันที่ 31.03.2564

หน่วยบริการ หน่วยบริการ