ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
21คู่มือโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต อัมพฤกษ์) สำหรับประชาชน28 มิ.ย. 2562
22หลักเกณฑ์ต่างๆการบริหารทรัพยากรบุคคล29 เม.ย. 2562
23กฎระเบียบข้าราชการ29 เม.ย. 2562
24กฎหมายด้านการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ02 เม.ย. 2562
25กฎหมายด้านตรวจสอบ02 เม.ย. 2562
26กฎหมายด้านบัญชี02 เม.ย. 2562
27กฎหมายด้านงบประมาณ02 เม.ย. 2562
28กฎหมายด้านการเงิน02 เม.ย. 2562
29กฎหมายด้านพัสดุ02 เม.ย. 2562
30รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 กรมการแพทย์02 เม.ย. 2562
31รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2562 กรมการแพทย์02 เม.ย. 2562
32รานงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบ กรมการแพทย์ ปี 256128 ก.พ. 2562
33แนวทางการส่งเสริมค่านิยมกรมการแพทย์14 ม.ค. 2562
34ประชาสัมพันธ์แบบประเมินตนเองและตอบตัวชี้วัด Service Plan สาขา การประคับประคอง16 พ.ย. 2561
35ดาว์นโหลดเอกสารมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่10 พ.ศ.256017 ก.ย. 2561
36QR CODE เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย ผ่านนโยบาย Value-base healthcare17 ส.ค. 2561
37 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.256101 ส.ค. 2561
38รายละเอียดตัวชี้วัดแผนงาน16 ก.ค. 2561
39รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าประสงค์16 ก.ค. 2561
40แบบตอบรับเข้าประชุมปรึกษาหารือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กรมการแพทย์ ครั้งที่ 2/256116 ก.ค. 2561
รายการต่อหน้า21 - 40 ใน 148 รายการ