ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
21บทสรุปสำหรับผู้บริหารระดับกระทรวง โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)28 มิ.ย. 2562
22แนวทางการประเมินสถานพยาบาล ด้านโรคหลอดเลือดสมอง28 มิ.ย. 2562
23คู่มือในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก28 มิ.ย. 2562
24คู่มือโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต อัมพฤกษ์) สำหรับประชาชน28 มิ.ย. 2562
25หลักเกณฑ์ต่างๆการบริหารทรัพยากรบุคคล29 เม.ย. 2562
26กฎระเบียบข้าราชการ29 เม.ย. 2562
27กฎหมายด้านการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ02 เม.ย. 2562
28กฎหมายด้านตรวจสอบ02 เม.ย. 2562
29กฎหมายด้านบัญชี02 เม.ย. 2562
30กฎหมายด้านงบประมาณ02 เม.ย. 2562
31กฎหมายด้านการเงิน02 เม.ย. 2562
32กฎหมายด้านพัสดุ02 เม.ย. 2562
33รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 กรมการแพทย์02 เม.ย. 2562
34รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2562 กรมการแพทย์02 เม.ย. 2562
35รานงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบ กรมการแพทย์ ปี 256128 ก.พ. 2562
36แนวทางการส่งเสริมค่านิยมกรมการแพทย์14 ม.ค. 2562
37ประชาสัมพันธ์แบบประเมินตนเองและตอบตัวชี้วัด Service Plan สาขา การประคับประคอง16 พ.ย. 2561
38ดาว์นโหลดเอกสารมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่10 พ.ศ.256017 ก.ย. 2561
39QR CODE เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย ผ่านนโยบาย Value-base healthcare17 ส.ค. 2561
40 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.256101 ส.ค. 2561
รายการต่อหน้า21 - 40 ใน 147 รายการ