ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
21คู่มือในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก28 มิ.ย. 2562
22คู่มือโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต อัมพฤกษ์) สำหรับประชาชน28 มิ.ย. 2562
23หลักเกณฑ์ต่างๆการบริหารทรัพยากรบุคคล29 เม.ย. 2562
24กฎระเบียบข้าราชการ29 เม.ย. 2562
25กฎหมายด้านการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ02 เม.ย. 2562
26กฎหมายด้านตรวจสอบ02 เม.ย. 2562
27กฎหมายด้านบัญชี02 เม.ย. 2562
28กฎหมายด้านงบประมาณ02 เม.ย. 2562
29กฎหมายด้านการเงิน02 เม.ย. 2562
30กฎหมายด้านพัสดุ02 เม.ย. 2562
31รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 กรมการแพทย์02 เม.ย. 2562
32รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี 2562 กรมการแพทย์02 เม.ย. 2562
33รานงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบ กรมการแพทย์ ปี 256128 ก.พ. 2562
34แนวทางการส่งเสริมค่านิยมกรมการแพทย์14 ม.ค. 2562
35ประชาสัมพันธ์แบบประเมินตนเองและตอบตัวชี้วัด Service Plan สาขา การประคับประคอง16 พ.ย. 2561
36ดาว์นโหลดเอกสารมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่10 พ.ศ.256017 ก.ย. 2561
37QR CODE เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย ผ่านนโยบาย Value-base healthcare17 ส.ค. 2561
38 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.256101 ส.ค. 2561
39รายละเอียดตัวชี้วัดแผนงาน16 ก.ค. 2561
40รายละเอียดตัวชี้วัดเป้าประสงค์16 ก.ค. 2561
รายการต่อหน้า21 - 40 ใน 150 รายการ