การบริหารทรัพยากรบุคคล


ลำดับ
หัวข้อ/เรื่อง
วันที่
QRCode
1
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ 11 เม.ย. 2565
2
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 เม.ย. 2565
3
ประมวลภาพขยับกาย สบายจิต ชีวิตเปลี่ยน วันที่ 11 เม.ย. 2565
4
ประมวลภาพประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 กองบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 เม.ย. 2565
5
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 วันที่ 11 เม.ย. 2565
6
ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมการแพทย์ว่าด้วยการจัดสวัสดิการช่วยเหลือและสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2563 วันที่ 19 เม.ย. 2564
7
การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 วันที่ 08 ก.พ. 2564
8
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน วันที่ 08 ก.พ. 2564
9
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 ก.ค. 2563
10
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 วันที่ 14 ก.ค. 2563
11
การดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 วันที่ 14 ก.ค. 2563
12
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 วันที่ 14 ก.ค. 2563

ลิงค์อื่นๆ