การบริหารทรัพยากรบุคคล


ลำดับ
หัวข้อ/เรื่อง
วันที่
QRCode
1
ระเบียบคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมการแพทย์ว่าด้วยการจัดสวัสดิการช่วยเหลือและสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2563 วันที่ 19 เม.ย. 2564
2
การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 วันที่ 08 ก.พ. 2564
3
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน วันที่ 08 ก.พ. 2564
4
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 ก.ค. 2563
5
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 วันที่ 14 ก.ค. 2563
6
การดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 วันที่ 14 ก.ค. 2563
7
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 วันที่ 14 ก.ค. 2563

ลิงค์อื่นๆ