การบริหารทรัพยากรบุคคล


ลำดับ
หัวข้อ/เรื่อง
วันที่
QRCode
1
การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 วันที่ 08 ก.พ. 2564
2
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน วันที่ 08 ก.พ. 2564
3
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 ก.ค. 2563
4
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 วันที่ 14 ก.ค. 2563
5
รายงานผลการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 วันที่ 14 ก.ค. 2563
6
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 ก.ค. 2563