การบริหารทรัพยากรบุคคล


ลำดับ
หัวข้อ/เรื่อง
วันที่
QRCode
1
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 ก.ค. 2563
2
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 วันที่ 14 ก.ค. 2563
3
รายงานผลการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 วันที่ 14 ก.ค. 2563
4
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 ก.ค. 2563