ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
61แผนฯ 12 สำหรับนักบริหาร เพื่อการพัฒนาประเทศไทย22 ก.พ. 2561
62เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์ ของศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ22 ก.พ. 2561
63เอกสารการประชุมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลกรมการแพทย์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ09 ก.พ. 2561
64การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256101 ก.พ. 2561
65บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย (กรมการแพทย์ ลงนามเมื่อ 7 ธันวาคม 2560) รายละเอียดดังไฟล์แนบ25 ม.ค. 2561
66แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 กรมการแพทย์11 ต.ค. 2560
67เอกสารประกอบการประชุมเชิงนโยบายการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS)15 ธ.ค. 2560
68รายงานการตรวจสอบติดตามการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 พ.ย. 2560
69คู่มือปฐมพยาบาล สำหรับประชาชน ฉบับจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์17 ต.ค. 2560
70พิธีเปิดและปาฐกถา หัวข้อค่านิยมกรมการแพทย์กับการสนับสนุนเขตสุขภาพ โดย นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์20 ก.ย. 2560
71แนวทางการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล สถาบัน29 ก.ย. 2560
72แนวทางการบริหารความเสี่ยงหน่วยงานส่วนกลางกรมการแพทย์29 ก.ย. 2560
73คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี29 ก.ย. 2560
74คู่มือการให้บริการแนวทางการบริหารความเสี่ยง(สำนักยุทธศาสตร์)29 ก.ย. 2560
75การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี29 ก.ย. 2560
76คู่มือการให้บริการ แนวทางการบริหารความเสี่ยง(Enterprise Risk Management: ERM) สำหรับโรงพยาบาลสถาบันสังกัดกรมการแพทย์ 29 ก.ย. 2560
77Start up SME ทำไงดี ตีไม่แตก ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ วิพากย์โดย นายแพทย์การุณ ตรงนำชัย บริษัทแอดวานซ์ เมดิเทค01 ก.ย. 2560
78Start up SME ทำไงดี ตีไม่แตก ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์01 ก.ย. 2560
79พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ Germ Guard นวัตกรรมพลังมังคุด โดย ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล01 ก.ย. 2560
80พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีพลาสมาเย็นเพื่อวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางการแพทย์ โดย รศ.ธีรวรรณ บุญวรรณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี01 ก.ย. 2560
รายการต่อหน้า61 - 80 ใน 147 รายการ