ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
61เอกสารการประชุมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลกรมการแพทย์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ09 ก.พ. 2561
62การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256101 ก.พ. 2561
63บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับราชวิทยาลัย (กรมการแพทย์ ลงนามเมื่อ 7 ธันวาคม 2560) รายละเอียดดังไฟล์แนบ25 ม.ค. 2561
64แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2561 กรมการแพทย์11 ต.ค. 2560
65เอกสารประกอบการประชุมเชิงนโยบายการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS)15 ธ.ค. 2560
66รายงานการตรวจสอบติดตามการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 พ.ย. 2560
67คู่มือปฐมพยาบาล สำหรับประชาชน ฉบับจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์17 ต.ค. 2560
68พิธีเปิดและปาฐกถา หัวข้อค่านิยมกรมการแพทย์กับการสนับสนุนเขตสุขภาพ โดย นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์20 ก.ย. 2560
69แนวทางการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล สถาบัน29 ก.ย. 2560
70แนวทางการบริหารความเสี่ยงหน่วยงานส่วนกลางกรมการแพทย์29 ก.ย. 2560
71คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี29 ก.ย. 2560
72คู่มือการให้บริการแนวทางการบริหารความเสี่ยง(สำนักยุทธศาสตร์)29 ก.ย. 2560
73การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี29 ก.ย. 2560
74คู่มือการให้บริการ แนวทางการบริหารความเสี่ยง(Enterprise Risk Management: ERM) สำหรับโรงพยาบาลสถาบันสังกัดกรมการแพทย์ 29 ก.ย. 2560
75Start up SME ทำไงดี ตีไม่แตก ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ วิพากย์โดย นายแพทย์การุณ ตรงนำชัย บริษัทแอดวานซ์ เมดิเทค01 ก.ย. 2560
76Start up SME ทำไงดี ตีไม่แตก ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์01 ก.ย. 2560
77พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ Germ Guard นวัตกรรมพลังมังคุด โดย ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล01 ก.ย. 2560
78พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีพลาสมาเย็นเพื่อวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางการแพทย์ โดย รศ.ธีรวรรณ บุญวรรณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี01 ก.ย. 2560
79พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ หุ่นยนต์ดินสอ โดย นายเฉลิมพล ปุณโณทก บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด01 ก.ย. 2560
80เส้นทางสู่ความสำเร็จนวัตกรรมทางการแพทย์01 ก.ย. 2560
รายการต่อหน้า61 - 80 ใน 150 รายการ