ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
81How to SME Start up อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย นายพีระพัฒน์ ทอคำ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01 ก.ย. 2560
82DMS Success Story เปิดตัวนวัตกรรมเด่น กรมการแพทย์31 ส.ค. 2560
83การเปลี่ยนผ่านการดูแลสุขภาพสู่ยุคดิจิทัล และโอกาสการพัฒนานวัตกรรมของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยคุณโอม ศิวะดิตถ์ Microsoft Thailand31 ส.ค. 2560
84อภิปรายแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์31 ส.ค. 2560
85โอกาสและความท้าทายด้านการพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ในอนาคต31 ส.ค. 2560
86Health Tech Innovation Thailand 4.0 for Thai life โดย นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์31 ส.ค. 2560
87Opioid ไร้รอยต่อ Quality of life, Quality of Care โดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล18 ก.ค. 2560
88Sustainable Palliative Care โดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล18 ก.ค. 2560
89PC Best Practice ใครทำดีมีเวทีให้โชว์14 ก.ค. 2560
90Quality Palliative Care งานคุณภาพบนทางสาย Palliative Care โดย นพ.ทรนง พิลาลัย14 ก.ค. 2560
91Quality Palliative Care งานคุณภาพบนทางสาย Palliative Care โดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร14 ก.ค. 2560
92Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร เอกสารแก้ไข13 ก.ค. 2560
93Palliative Care in Neurology from The Real Experience โดย พญ.หฤทัย โชติสุขรัตน์ เอกสารแก้ไข13 ก.ค. 2560
94Pediatric Palliative Care: Grief & Bereavement สูญเสียอย่างไรไม่สูญสิ้น โดย ผศ.พญ.ปราณี เมืองน้อย13 ก.ค. 2560
95Workshop: Common Symptom at EOL and management (สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) โดย พญ.ปิยพร ทิสยากร13 ก.ค. 2560
96Workshop: Common Symptom at EOL and management (สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) โดย นพ.กิติพล นาควิโรจน์13 ก.ค. 2560
97Family nurse The connection with community (Buriram model)13 ก.ค. 2560
98Practical wisdom Co2HoPE ก้าวต่อไปสู่ความเข้มแข็งของพยาบาล palliative13 ก.ค. 2560
99Situation awareness in palliative care13 ก.ค. 2560
100Assessment tools in palliative care โดย พว.ลดารัตน์ สาภินันท์13 ก.ค. 2560
รายการต่อหน้า81 - 100 ใน 150 รายการ