ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
101PC model in urban area13 ก.ค. 2560
102การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน13 ก.ค. 2560
103Opioid ไร้รอยต่อ Quality of life, Quality of Care โดย นางวราภรณ์ ริมชัยสิทธิ์13 ก.ค. 2560
104Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร13 ก.ค. 2560
105Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นส.ศรินทิพย์ แสงศาตรา13 ก.ค. 2560
106Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นส.วีรมลล์ จันทรดี13 ก.ค. 2560
107Bereavement Care โดย พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร13 ก.ค. 2560
108Palliative Care in Neurology from The Real Experience โดย พญ.หฤทัย โชติสุขรัตน์13 ก.ค. 2560
109Workshop Common Symptom at EOL and management (สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) Case Study โดย นพ.กิติพล นาควิโรจน์13 ก.ค. 2560
110การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกับการดูแลประคับประคอง โดย นพ.ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์12 ก.ค. 2560
111Palliative Care กับกรมการแพทย์ โดย นพ.อากาศ พัฒนเรืองไล12 ก.ค. 2560
112Take home message ถอดรหัสตัวชี้วัด Service plan สาขา Palliative care โดย พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ12 ก.ค. 2560
113ถอดรหัสตัวชี้วัด Service Plan สาขา Palliative Care โดย พญ.ปฐมพร ศิรประภาศิริ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ12 ก.ค. 2560
114การดำเนินงานพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง เขตสุขภาพที่ 3 โดย นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย12 ก.ค. 2560
115Palliative Care in Public Health System Global Trends and the Situation in Japan by Takeshi Terui, M.D. Ph.D.12 ก.ค. 2560
116Sustainable Palliative Care in Thailand by Theerapol Topanthanont, MD.12 ก.ค. 2560
117สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน14 มิ.ย. 2560
118คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค จำนวน 15 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
119เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางการใช้เครื่องมือการประเมินระบบการรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมปริ้น พาเลช กรุงเทพฯ11 พ.ค. 2560
120แจ้งข้อมูลจำนวนหน่วยงานบริการสุขภาพ12 เม.ย. 2560
รายการต่อหน้า101 - 120 ใน 148 รายการ