ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
141แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์ (แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด)27 ต.ค. 2559
142แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์(แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์)18 ต.ค. 2559
143คู่มือการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 28 คุ่มือ07 ต.ค. 2559
144แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับหญิงมีครรภ์28 ก.ย. 2559
145เอกสารประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยฯ กรมการแพทย์ ประจำปี 255919 ส.ค. 2559
146รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบที่216 ส.ค. 2559
147การจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ(SLA)31 พ.ค. 2559
148คู่มือหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 7 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
149คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนกลาง จำนวน 24 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
150กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.256220 มิ.ย. 2562
รายการต่อหน้า141 - 150 ใน 150 รายการ