ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
37 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.256101 ส.ค. 2561
99Assessment tools in palliative care โดย พว.ลดารัตน์ สาภินันท์13 ก.ค. 2560
107Bereavement Care โดย พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร13 ก.ค. 2560
123CLS Course Guideline: General Comprehensive Life Support for Practitioners 201603 มี.ค. 2560
81DMS Success Story เปิดตัวนวัตกรรมเด่น กรมการแพทย์31 ส.ค. 2560
96Family nurse The connection with community (Buriram model)13 ก.ค. 2560
85Health Tech Innovation Thailand 4.0 for Thai life โดย นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์31 ส.ค. 2560
80How to SME Start up อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย นายพีระพัฒน์ ทอคำ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01 ก.ย. 2560
106Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นส.วีรมลล์ จันทรดี13 ก.ค. 2560
105Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นส.ศรินทิพย์ แสงศาตรา13 ก.ค. 2560
104Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร13 ก.ค. 2560
91Medical Social Work in Palliative Care What make the differences โดย นางอรุณลักษณ์ เหล็กเพชร เอกสารแก้ไข13 ก.ค. 2560
103Opioid ไร้รอยต่อ Quality of life, Quality of Care โดย นางวราภรณ์ ริมชัยสิทธิ์13 ก.ค. 2560
86Opioid ไร้รอยต่อ Quality of life, Quality of Care โดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล18 ก.ค. 2560
108Palliative Care in Neurology from The Real Experience โดย พญ.หฤทัย โชติสุขรัตน์13 ก.ค. 2560
92Palliative Care in Neurology from The Real Experience โดย พญ.หฤทัย โชติสุขรัตน์ เอกสารแก้ไข13 ก.ค. 2560
115Palliative Care in Public Health System Global Trends and the Situation in Japan by Takeshi Terui, M.D. Ph.D.12 ก.ค. 2560
111Palliative Care กับกรมการแพทย์ โดย นพ.อากาศ พัฒนเรืองไล12 ก.ค. 2560
88PC Best Practice ใครทำดีมีเวทีให้โชว์14 ก.ค. 2560
101PC model in urban area13 ก.ค. 2560
รายการต่อหน้า1 - 20 ใน 148 รายการ