ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
61การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256101 ก.พ. 2561
74Start up SME ทำไงดี ตีไม่แตก ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ วิพากย์โดย นายแพทย์การุณ ตรงนำชัย บริษัทแอดวานซ์ เมดิเทค01 ก.ย. 2560
75Start up SME ทำไงดี ตีไม่แตก ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์01 ก.ย. 2560
76พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ Germ Guard นวัตกรรมพลังมังคุด โดย ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล01 ก.ย. 2560
77พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีพลาสมาเย็นเพื่อวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางการแพทย์ โดย รศ.ธีรวรรณ บุญวรรณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี01 ก.ย. 2560
78พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ หุ่นยนต์ดินสอ โดย นายเฉลิมพล ปุณโณทก บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด01 ก.ย. 2560
79เส้นทางสู่ความสำเร็จนวัตกรรมทางการแพทย์01 ก.ย. 2560
80How to SME Start up อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย นายพีระพัฒน์ ทอคำ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01 ก.ย. 2560
118คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค จำนวน 15 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
146คู่มือหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 7 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
147คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนกลาง จำนวน 24 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
37 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.256101 ส.ค. 2561
42แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ.2561-256502 ก.ค. 2561
138แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์ (แผนบูรณาการด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา)02 พ.ย. 2559
139แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์ (แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามคนตามช่วงวัย)02 พ.ย. 2559
24กฎหมายด้านการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ02 เม.ย. 2562
25กฎหมายด้านตรวจสอบ02 เม.ย. 2562
26กฎหมายด้านบัญชี02 เม.ย. 2562
27กฎหมายด้านงบประมาณ02 เม.ย. 2562
28กฎหมายด้านการเงิน02 เม.ย. 2562
รายการต่อหน้า1 - 20 ใน 148 รายการ