ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
62การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 256101 ก.พ. 2561
75Start up SME ทำไงดี ตีไม่แตก ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ วิพากย์โดย นายแพทย์การุณ ตรงนำชัย บริษัทแอดวานซ์ เมดิเทค01 ก.ย. 2560
76Start up SME ทำไงดี ตีไม่แตก ผลิตภัณฑ์จากแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์01 ก.ย. 2560
77พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ Germ Guard นวัตกรรมพลังมังคุด โดย ศ.ดร.พิชญ์ ศุภผล01 ก.ย. 2560
78พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีพลาสมาเย็นเพื่อวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางการแพทย์ โดย รศ.ธีรวรรณ บุญวรรณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี01 ก.ย. 2560
79พลังนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ หุ่นยนต์ดินสอ โดย นายเฉลิมพล ปุณโณทก บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด01 ก.ย. 2560
80เส้นทางสู่ความสำเร็จนวัตกรรมทางการแพทย์01 ก.ย. 2560
81How to SME Start up อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย นายพีระพัฒน์ ทอคำ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย01 ก.ย. 2560
119คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค จำนวน 15 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
148คู่มือหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 7 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
149คู่มือประชาชนกรมการแพทย์ โรงพยาบาลส่วนกลาง จำนวน 24 คู่มือ01 มิ.ย. 2560
38 แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.256101 ส.ค. 2561
43แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ พ.ศ.2561-256502 ก.ค. 2561
139แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์ (แผนบูรณาการด้านส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา)02 พ.ย. 2559
140แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประมาณ พ.ศ.2560 กรมการแพทย์ (แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพตามคนตามช่วงวัย)02 พ.ย. 2559
25กฎหมายด้านการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ02 เม.ย. 2562
26กฎหมายด้านตรวจสอบ02 เม.ย. 2562
27กฎหมายด้านบัญชี02 เม.ย. 2562
28กฎหมายด้านงบประมาณ02 เม.ย. 2562
29กฎหมายด้านการเงิน02 เม.ย. 2562
รายการต่อหน้า1 - 20 ใน 150 รายการ