ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประธานเปิดโครงการถอดบทเรียนมาตรฐานวิชาชีพพยาบาลกับการดำเนินการด้านสารสนเทศ พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ ร่วมประชุมเพื่อถอดบทเรียนการใช้สารสนเทศโรงพยาบาล การใช้หรือการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและวิเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศเพื่อนำมาพัฒนาระบบบริการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี


วันที่ 22 ก.ค. 2564

ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประธานเปิดโครงการถอดบทเรียนมาตรฐานวิชาชีพพยาบาลกับการดำเนินการด้านสารสนเทศ พร้อมด้วยพยาบาลวิชาชีพ ร่วมประชุมเพื่อถอดบทเรียนการใช้สารสนเทศโรงพยาบาล การใช้หรือการบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและวิเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศเพื่อนำมาพัฒนาระบบบริการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

-

QR CODE