ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
1คู่มือการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมสำหรับโรคติดเชื้อที่พบบ่อย25 เม.ย. 2565
2 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการแพทย์ พ.ศ.256522 มี.ค. 2565
3คู่มือการประเมินการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (EE-AMR Tool, Thailand)25 ก.พ. 2565
4คู่มื่อให้บริการประชาชน สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 256425 ก.พ. 2565
5แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน ฉบับปรับปรุง 256525 ม.ค. 2565
6คู่มือ "ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) และการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery: MIS) ปี 2565"18 ม.ค. 2565
7วารสารวิชาการ Unisearch Journal17 ม.ค. 2565
8แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕15 ธ.ค. 2564
9งานนำเสนอผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์ 256307 ก.ย. 2564
10รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมการแพทย์ ปี 2563 07 ก.ย. 2564
11Visual Communication ถอดบทเรียนการประชุม 5th National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC 2021) ออนไลน์ “THEME: Palliative Care - My care, My Comfort: เลือกสุขได้ ที่ปลายทาง” วันที่ 13 สิงหาคม 2564 31 ส.ค. 2564
12รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรมการแพทย์ ในโครงการพัฒนาการบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal of Medical Servies) ในสถานพยาบาลแต่ละระดับ จังหวัดปัตตานี ปี 2563 19 เม.ย. 2564
13คุ่มือสำหรับผู้ใช้งาน E-research31 มี.ค. 2564
14คู่มือการให้บริการประชาชน (พ.ค. 63) สถาบันวิจัยและประเมินเทคดนโลยีทางการแพทย์31 มี.ค. 2564
15ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 256405 มี.ค. 2564
16แบบฟอร์มรายงานพัสดุประจำปี 256331 ส.ค. 2563
17บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฏรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีแฟ้มข้อมูล (BATCH PROCESSING)ระหว่าง สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข27 เม.ย. 2563
18ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ.256127 เม.ย. 2563
19รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมการแพทย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256215 เม.ย. 2563
20คู่มือแนวทางการปฎิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่และเลขานุการ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมการแพทย์31 มี.ค. 2563
รายการต่อหน้า1 - 20 ใน 132 รายการ

ลิงค์อื่นๆ