ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
1แบบฟอร์มรายงานพัสดุประจำปี 256331 ส.ค. 2563
2บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฏรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีแฟ้มข้อมูล (BATCH PROCESSING)ระหว่าง สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข27 เม.ย. 2563
3ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ.256127 เม.ย. 2563
4รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมการแพทย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256215 เม.ย. 2563
5คู่มือแนวทางการปฎิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่และเลขานุการ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมการแพทย์31 มี.ค. 2563
6ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ256226 ก.พ. 2563
7ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปี2559-2562(ต.ค.61-มี.ค.62)28 มิ.ย. 2562
8จำนวน case STEMI ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
9แนวทางการปฏิบัติในการรับ refer ผู้ป่วย Fast trak STEMI เพื่อทำ PPCI สถาบันโรคทรวงอก28 มิ.ย. 2562
10แผนภูมิการรักษาผู้ป่วย STEMI 256128 มิ.ย. 2562
11โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน28 มิ.ย. 2562
12ความพึงพอใจใน Stroke Unit28 มิ.ย. 2562
13สรุปรายงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ปี 256128 มิ.ย. 2562
14บทสรุปสำหรับผู้บริหารระดับกระทรวง โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)28 มิ.ย. 2562
15แนวทางการประเมินสถานพยาบาล ด้านโรคหลอดเลือดสมอง28 มิ.ย. 2562
16คู่มือในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก28 มิ.ย. 2562
17คู่มือโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพาต อัมพฤกษ์) สำหรับประชาชน28 มิ.ย. 2562
18หลักเกณฑ์ต่างๆการบริหารทรัพยากรบุคคล29 เม.ย. 2562
19กฎระเบียบข้าราชการ29 เม.ย. 2562
20กฎหมายด้านการพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ02 เม.ย. 2562
รายการต่อหน้า1 - 20 ใน 157 รายการ