ลำดับหัวข้อ/เรื่องวันที่QR Code
1เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อะไหล่ลิฟต์)02 เม.ย. 2564
2เผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2524 (จ้างปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถยนต์)31 มี.ค. 2564
3เผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.252431 มี.ค. 2564
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาด้านภารกิจประชาสัมพันะ์กรมการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 มี.ค. 2564
5คุ่มือสำหรับผู้ใช้งาน E-research31 มี.ค. 2564
6คู่มือการให้บริการประชาชน (พ.ค. 63) สถาบันวิจัยและประเมินเทคดนโลยีทางการแพทย์31 มี.ค. 2564
7ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 256405 มี.ค. 2564
8แบบฟอร์มรายงานพัสดุประจำปี 256331 ส.ค. 2563
9บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฏรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีแฟ้มข้อมูล (BATCH PROCESSING)ระหว่าง สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข27 เม.ย. 2563
10ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ.256127 เม.ย. 2563
11รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมการแพทย์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256215 เม.ย. 2563
12คู่มือแนวทางการปฎิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่และเลขานุการ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมการแพทย์31 มี.ค. 2563
13ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ256226 ก.พ. 2563
14ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปี2559-2562(ต.ค.61-มี.ค.62)28 มิ.ย. 2562
15จำนวน case STEMI ตุลาคม 2561 - มิถุนายน 256228 มิ.ย. 2562
16แนวทางการปฏิบัติในการรับ refer ผู้ป่วย Fast trak STEMI เพื่อทำ PPCI สถาบันโรคทรวงอก28 มิ.ย. 2562
17แผนภูมิการรักษาผู้ป่วย STEMI 256128 มิ.ย. 2562
18โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน28 มิ.ย. 2562
19ความพึงพอใจใน Stroke Unit28 มิ.ย. 2562
20สรุปรายงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ปี 256128 มิ.ย. 2562
รายการต่อหน้า1 - 20 ใน 154 รายการ