งานคุ้มครองจริยธรรมและป้องกันการทุจริต


ลำดับ
หัวข้อ/เรื่อง
วันที่
QRCode
1
ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 พ.ย. 2564
2
รับรางวัลประกวดคำขวัญ หัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการแพทย์" ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 10 มี.ค. 2565
3
การประชุมคณะกรรมการตัดสินประกวดคำขวัญ หัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการแพทย์" ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 11 ก.พ. 2565
4
การประชุมคณะกรรมการตัดสินประกวดเรียงความ หัวข้อ “การมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการแพทย์” ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28 มี.ค. 2565
5
ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ 2565 วันที่ 04 เม.ย. 2565
6
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 09 ก.พ. 2565
7
ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 07 ก.พ. 2565
8
กรณีศึกษา การใช้รถส่วนกลาง วันที่ 18 ม.ค. 2565
9
สรุปหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง กรมการแพทย์ วันที่ 19 ม.ค. 2565
10
ผลงานการประกวด เรียงความหัวข้อ “การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการแพทย์” ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 31 มี.ค. 2565
11
ผลงานการประกวด เรียงความหัวข้อ “การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการแพทย์” ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 31 มี.ค. 2565
12
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต COI.ใกล้ตัว (รถส่วนกลาง) วันที่ 18 ม.ค. 2565
13
แผนผังการจัดการข้อร้องเรียนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ วันที่ 07 ธ.ค. 2564
14
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) วันที่ 04 ต.ค. 2564
15
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) วันที่ 05 เม.ย. 2565
16
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565) ของกรมการแพทย์ วันที่ 04 เม.ย. 2565
17
แจ้งผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการแพทย์” ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 31 มี.ค. 2565
18
ขอเชิญประกวดเรียงความ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการแพทย์” ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 21 ก.พ. 2565
19
แจ้งผลการประกวด คำขวัญ หัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการแพทย์” ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 ก.พ. 2565
20
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดคำขวัญ หัวข้อ "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565" วันที่ 24 ธ.ค. 2564
21
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 07 ธ.ค. 2564
22
แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 15 ธ.ค. 2564
23
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการแทพย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 20 ม.ค. 2565
24
การรักษาจรรยาข้าราชการ วันที่ 20 พ.ค. 2564
25
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย์ (ครั้งที่ 1) วันที่ 05 พ.ค. 2564
26
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ พ.ศ. 2564 วันที่ 13 พ.ค. 2564
27
นโยบายส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (กรมการแพทย์) 5 ด้าน วันที่ 24 พ.ย. 2563
28
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2563 วันที่ 21 เม.ย. 2564
29
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6 เดือน) วันที่ 21 เม.ย. 2564
30
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 เม.ย. 2564
31
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานกรมการแพทย์ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 เม.ย. 2564
32
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 21 เม.ย. 2564
33
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กรมการแพทย์ พ.ศ. 2564 วันที่ 02 ธ.ค. 2563
34
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต COI. ใกล้ตัว (ตอนที่ 4) วันที่ 21 เม.ย. 2564
35
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต COI. ใกล้ตัว (ตอนที่2) วันที่ 21 เม.ย. 2564
36
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต COI. ใกล้ตัว (ตอนที่ 3) วันที่ 21 เม.ย. 2564
37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต COI. ใกล้ตัว (ตอนที่1) วันที่ 21 เม.ย. 2564
38
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 21 เม.ย. 2564
39
ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 21 เม.ย. 2564
40
กรมการแพทย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) วันที่ 02 ธ.ค. 2563
41
ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 พ.ย. 2563
42
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๔ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 13 ม.ค. 2564
43
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 วันที่ 15 ก.ค. 2563
44
โครงการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์ ปี 2563 วันที่ 15 ก.ค. 2563
45
การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมการแพทย์ ปี 2563 วันที่ 15 ก.ค. 2563
46
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การใช้รถ) ปี 63 วันที่ 14 ก.ค. 2563
47
แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563พร้อมแบบรายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 14 ก.ค. 2563
48
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 วันที่ 14 ก.ค. 2563
49
กิจกรรมการร่วมประกาศ Motto "กรมการแพทย์ โปร่งใส ไร้ทุจริต จิตพอเพียง" วันที่ 12 ก.ค. 2563
50
มาตรฐานการปฏิบัติงาน : คู่มือการให้บริการด้านการเงิน การคลัง วันที่ 12 ก.ค. 2563
51
มาตรฐานการปฏิบัติงาน : คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเลขานุการ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมการแพทย์ วันที่ 12 ก.ค. 2563
52
มาตรฐานการให้บริการ : คู่มือการประเมินคุณภาพเอกสารงานวิจัย วันที่ 12 ก.ค. 2563
53
นโยบาย Thank you Card better than gift งดรับของขวัญ ของกำนัลและสินน้ำใจ วันที่ 11 ก.ค. 2563
54
กิจกรรมมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ MOPH DMS วันที่ 11 ก.ค. 2563
55
กิจกรรมตักบาตร สวดมนต์ระดับกรม วันที่ 11 ก.ค. 2563
56
อธิบดีกรมการแพทย์และผู้บริหารกรมการแพทย์ร่วมประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี วันที่ 11 ก.ค. 2563
57
อธิบดีประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง วันที่ 11 ก.ค. 2563
58
การวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 11 ก.ค. 2563
59
สถิติการให้บริการตามภารกิจของกรมการแพทย์ วันที่ 11 ก.ค. 2563
60
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน วันที่ 11 ก.ค. 2563
61
สถิติเรื่องร้องเรียน วันที่ 11 ก.ค. 2563
62
การประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี วันที่ 11 ก.ค. 2563
63
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ วันที่ 11 ก.ค. 2563
64
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน วันที่ 11 ก.ค. 2563
65
หลักเกณฑ์การใชรถส่วนกลาง วันที่ 11 ก.ค. 2563
66
รายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์ วันที่ 18 มี.ค. 2563

ลิงค์อื่นๆ