งานคุ้มครองจริยธรรมและป้องกันการทุจริต


ลำดับ
หัวข้อ/เรื่อง
วันที่
QRCode
1
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๔ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 13 ม.ค. 2564
2
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 วันที่ 15 ก.ค. 2563
3
โครงการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์ ปี 2563 วันที่ 15 ก.ค. 2563
4
การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมการแพทย์ ปี 2563 วันที่ 15 ก.ค. 2563
5
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การใช้รถ) ปี 63 วันที่ 14 ก.ค. 2563
6
แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563พร้อมแบบรายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 14 ก.ค. 2563
7
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 วันที่ 14 ก.ค. 2563
8
กิจกรรมการร่วมประกาศ Motto "กรมการแพทย์ โปร่งใส ไร้ทุจริต จิตพอเพียง" วันที่ 12 ก.ค. 2563
9
มาตรฐานการปฏิบัติงาน : คู่มือการให้บริการด้านการเงิน การคลัง วันที่ 12 ก.ค. 2563
10
มาตรฐานการปฏิบัติงาน : คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเลขานุการ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมการแพทย์ วันที่ 12 ก.ค. 2563
11
มาตรฐานการให้บริการ : คู่มือการประเมินคุณภาพเอกสารงานวิจัย วันที่ 12 ก.ค. 2563
12
นโยบาย Thank you Card better than gift งดรับของขวัญ ของกำนัลและสินน้ำใจ วันที่ 11 ก.ค. 2563
13
กิจกรรมมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ MOPH DMS วันที่ 11 ก.ค. 2563
14
กิจกรรมตักบาตร สวดมนต์ระดับกรม วันที่ 11 ก.ค. 2563
15
อธิบดีกรมการแพทย์และผู้บริหารกรมการแพทย์ร่วมประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี วันที่ 11 ก.ค. 2563
16
อธิบดีประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง วันที่ 11 ก.ค. 2563
17
การวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 11 ก.ค. 2563
18
สถิติการให้บริการตามภารกิจของกรมการแพทย์ วันที่ 11 ก.ค. 2563
19
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน วันที่ 11 ก.ค. 2563
20
สถิติเรื่องร้องเรียน วันที่ 11 ก.ค. 2563
21
การประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี วันที่ 11 ก.ค. 2563
22
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ วันที่ 11 ก.ค. 2563
23
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน วันที่ 11 ก.ค. 2563
24
หลักเกณฑ์การใชรถส่วนกลาง วันที่ 11 ก.ค. 2563
25
รายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์ วันที่ 18 มี.ค. 2563