งานคุ้มครองจริยธรรมและป้องกันการทุจริต


ลำดับ
หัวข้อ/เรื่อง
วันที่
QRCode
1
การรักษาจรรยาข้าราชการ วันที่ 20 พ.ค. 2564
2
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมการแพทย์ (ครั้งที่ 1) วันที่ 05 พ.ค. 2564
3
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ พ.ศ. 2564 วันที่ 13 พ.ค. 2564
4
นโยบายส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (กรมการแพทย์) 5 ด้าน วันที่ 24 พ.ย. 2563
5
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2563 วันที่ 21 เม.ย. 2564
6
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2564 (รอบ 6 เดือน) วันที่ 21 เม.ย. 2564
7
แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 เม.ย. 2564
8
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานกรมการแพทย์ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 เม.ย. 2564
9
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 21 เม.ย. 2564
10
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กรมการแพทย์ พ.ศ. 2564 วันที่ 02 ธ.ค. 2563
11
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต COI. ใกล้ตัว (ตอนที่ 4) วันที่ 21 เม.ย. 2564
12
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต COI. ใกล้ตัว (ตอนที่2) วันที่ 21 เม.ย. 2564
13
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต COI. ใกล้ตัว (ตอนที่ 3) วันที่ 21 เม.ย. 2564
14
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต COI. ใกล้ตัว (ตอนที่1) วันที่ 21 เม.ย. 2564
15
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 21 เม.ย. 2564
16
ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 21 เม.ย. 2564
17
กรมการแพทย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance) วันที่ 02 ธ.ค. 2563
18
ประกาศนโยบายการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 24 พ.ย. 2563
19
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๔ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 13 ม.ค. 2564
20
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 วันที่ 15 ก.ค. 2563
21
โครงการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์ ปี 2563 วันที่ 15 ก.ค. 2563
22
การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมการแพทย์ ปี 2563 วันที่ 15 ก.ค. 2563
23
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (การใช้รถ) ปี 63 วันที่ 14 ก.ค. 2563
24
แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563พร้อมแบบรายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 14 ก.ค. 2563
25
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 วันที่ 14 ก.ค. 2563
26
กิจกรรมการร่วมประกาศ Motto "กรมการแพทย์ โปร่งใส ไร้ทุจริต จิตพอเพียง" วันที่ 12 ก.ค. 2563
27
มาตรฐานการปฏิบัติงาน : คู่มือการให้บริการด้านการเงิน การคลัง วันที่ 12 ก.ค. 2563
28
มาตรฐานการปฏิบัติงาน : คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเลขานุการ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กรมการแพทย์ วันที่ 12 ก.ค. 2563
29
มาตรฐานการให้บริการ : คู่มือการประเมินคุณภาพเอกสารงานวิจัย วันที่ 12 ก.ค. 2563
30
นโยบาย Thank you Card better than gift งดรับของขวัญ ของกำนัลและสินน้ำใจ วันที่ 11 ก.ค. 2563
31
กิจกรรมมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ MOPH DMS วันที่ 11 ก.ค. 2563
32
กิจกรรมตักบาตร สวดมนต์ระดับกรม วันที่ 11 ก.ค. 2563
33
อธิบดีกรมการแพทย์และผู้บริหารกรมการแพทย์ร่วมประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี วันที่ 11 ก.ค. 2563
34
อธิบดีประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง วันที่ 11 ก.ค. 2563
35
การวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 11 ก.ค. 2563
36
สถิติการให้บริการตามภารกิจของกรมการแพทย์ วันที่ 11 ก.ค. 2563
37
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน วันที่ 11 ก.ค. 2563
38
สถิติเรื่องร้องเรียน วันที่ 11 ก.ค. 2563
39
การประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี วันที่ 11 ก.ค. 2563
40
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ วันที่ 11 ก.ค. 2563
41
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน วันที่ 11 ก.ค. 2563
42
หลักเกณฑ์การใชรถส่วนกลาง วันที่ 11 ก.ค. 2563
43
รายงานสรุปผลการสำรวจข้อมูลและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมการแพทย์ วันที่ 18 มี.ค. 2563

ลิงค์อื่นๆ